Hypersensitive, easily overstimulated, chewing on everything? Subtle chewing elements, it exists!

Hypersensitive, easily overstimulated, chewing on everything? Subtle chewing elements, it exists!
Overgevoelig, snel overprikkeld, overal op kauwend? Subtiele kauwelementen, het bestaat!

 

SAM is always looking for ways to subtly respond to over- or under-stimulation  by children. This time, SAM went in search of attractive, non-stigmatizing solutions to meet the chewing needs of children.

SAM zoekt steeds manieren om op een subtiele manier in te spelen op over -of onderprikkeling bij kinderen. Deze keer ging SAM op zoek naar mooie, niet stigmatiserende oplossingen om de kauwbehoefte van kinderen in te lossen. 

Pencils, pens, sweater sleeves, jacket zippers, nothing is safe at home and at school in stressful situations. The result of the chewing need is regularly very visible and that is not always such a nice sight ...

Potloden, balpennen, mouwen van truien, ritsen van jassen, niets is thuis en op school veilig in stress situaties. Regelmatig is het resultaat van de kauwbehoefte erg zichtbaar en dat is niet altijd zo'n mooi zicht..

Because chewing contributes to better focus, I was looking for an alternative. Conditions for my search: beautiful and descrite. I took a look at the Educadora website. The webshop is run by Suzanne, orthopedagogue and always ready to give advice. On the advice of Suzanne I ordered the ARK Write-n-Bite pencil caps and the Chewigem pencil covers.

Omdat kauwen bij draagt tot betere focus zocht ik een alternatief. Voorwaarden bij mijn zoektocht: mooi en niet opvallend. Ik nam een kijkje op de website van Educadora. De webshop wordt gerund door Suzanne, orthopedagoge en steeds klaar om advies te geven. Op advies van Suzanne bestelde ik de ARK Write-n-Bite potlood doppen en de Chewigem pencil covers potlood doppen.

The package was delivered quickly and I made the boys curious about the surprise delivered. The oldest stimulus seeker was most attracted to the Chewigem pencil cover. I chose the set with black and gray for him because I notice that the eldest son prefers not to stand out and prefers sober colors.

Het pakje was snel in huis en ik maakte de jongens nieuwsgierig over de geleverde verrassing.  De oudste prikkelzoeker werd het meest aangetrokken door de Chewigem pencil cover. Ik koos voor hem de set met zwart en grijs omdat ik merk dat de oudste zoon liefst niet opvalt en eerder voor sobere kleuren kiest.

The tube was smoothly pulled over the pencil and immediately used for homework. And yes, automatically the pencil ends up in the mouth, this time without any pieces of pencil ending up in the throat and a nibbled pencil as a result.

Also at school it not only fulfills the need for chewing, but also provides tactile stimuli. My son is a fan of the black with spiky tip. "I often rub that in class and always take that pencil," he says at home.

Het buisje werd vlot over het potlood getrokken en direct in gebruik genomen voor het huiswerk. En ja, automatisch belandt het potlood in de mond, deze keer zonder stukjes potlood die in de keel belanden en een afgeknabbeld potlood als resultaat.

Ook op school lost het niet alleen kauwbehoefte in maar zorgt ook voor tactiele prikkels. Mijn zoon is fan van de zwarte met stekelig uiteinde. "Ik wrijf daar dikwijls over in de klas en neem altijd dat potlood" vertelt hij thuis.


The Chewigem pencil cover now has a permanent place in his pencil case. The goal has been achieved: beautiful and subtle.

De Chewigem pencil cover heeft nu een vaste plaats in zijn pennenzak. Het doel is bereikt: mooi en onopvallend.

The youngest son still likes fresh colors. He immediately wanted to test the ARK Write-n-Bite pencil cap. And yes, this one too quickly ended up in the mouth.

These caps are not only suitable for children to chew, but also for adults to use at work.

De jongste zoon houdt nog steeds van frisse kleuren. Hij wou direct de ARK Write-n- Bite potlood dop uit testen. En ja, ook deze belandde snel in de mond. 

Deze doppen zijn niet alleen geschikt voor kinderen om op te kauwen, maar ook voor volwassenen om te gebruiken op het werk. 

Conclusion: Both the ARK Write-n-Bite pencil cap and the Chewigem pencil cover are suitable for subtly fulfilling your child's chewing needs.

In any case, I hope for less bitten off sleeves, zippers, pencils, pens here at home.

Be sure to take a look around at the Educadora website. There are many products for children with attention and concentration problems, high sensitivity, autism and problems with stimulus processing.

Conclusie: Zowel de ARK Write-n-Bite potlood dop  als de Chewigem pencil cover zijn geschikt om de kauwbehoefte van je kind op subtiele manier in te vullen.

Ik hoop in elk geval op minder afgebeten mouwen, ritsen, potloden, balpennen hier in huis.

Kijk zeker nog even rond op de website Educadora. Er zijn veel producten voor kinderen terug te vinden met aandacht- en concentratie problemen, hoogsensitiviteit, autisme en problemen met prikkelverwerking.

 

 

 

Be the first to comment...
Leave a comment